Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Begrippenlijst

Op het ogenblik dat je er voor kiest om te gaan beleggen is het van belang om je goed bewust te zijn van het reilen en zeilen binnen de beleggerswereld. Eén van de zaken waar beleggers het vaakst mee worstelen is terug te vinden in de vele vaktermen die hen om de oren vliegen. Om dit probleem de wereld uit te helpen hebben wij alvast een gedetailleerde begrippenlijst opgesteld die alle belangrijke begrippen met betrekking tot beleggen glashelder verklaart.

DEGIRO beleggen

Aandelen

Aandelen worden toegekend als bewijs van deelname in een bepaalde onderneming. Deze deelname gebeurt door het investeren van een bepaalde hoeveelheid geld. Een aandeelhouder is in de basis altijd voor een stukje mede-eigenaar van het bedrijf. De mate waarin hij mede-eigenaar is, is rechtstreeks gelinkt aan het percentage aandelen dat de persoon in kwestie in handen heeft. In ruil voor zijn investering kan een aandeelhouder een dividend ontvangen. Dit is een stukje van de winst welke een bedrijf binnen een bepaald boekingsjaar heeft gerealiseerd. Aan een aandeel kan tot slot stemrecht verbonden zijn voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Aandeelhouders.

Aandelenfonds

Een aandelenfonds is niets meer of minder dan een beleggingsfonds waarbij er voor werd gekozen om de financiële middelen in aandelen te beleggen.

Aankoopkosten

Wanneer je gaat beleggen in een fonds is het belangrijk om rekening te houden met aankoopkosten. Deze kosten worden zoals de naam reeds laat vermoeden in rekening gebracht bij het aanschaffen van het fonds in kwestie.

Assetmanagement

Assetmanagement wordt in de volksmond vaak ‘vermogensbeheer’ genoemd. Het betreft hier dan ook de algemene term voor het beheren van een volledige portefeuille. De opbouw van deze portefeuille kan zeer divers zijn en dus bestaan uit meerdere beleggingsproducten zoals aandelen, obligaties, etc.

Asset Mix

Beleggen betekent spreiden. Wanneer er sprake is van asset mix wordt er dan ook verwezen naar de spreiding van het beschikbare vermogen over zoveel mogelijk verschillende soorten beleggingsproducten. Het gaat hierbij bovendien niet alleen maar aandelen en obligaties, maar ook om bijvoorbeeld onroerend goed, deposito’s en zelfs om liquide middelen.

Autoriteit Financiële Markten

De AFM of voluit de Autoriteit Financiële Markten werd door de Nederlandse Minister van Financiën belast met het toezicht houden op de financiële markten. Elk lid van Euronext in Nederland dient dan ook in het bezit te zijn van een vergunning die door de AFM wordt verstrekt. Het zonder vergunning aanbieden van een bepaalde vorm van dienstverlening binnen de effectensector is een strafbaar feit.

Bedrijfsobligatie

Het betreft hier een obligatie die wordt uitgegeven met als doel om bepaalde activiteiten voor een bedrijf te financieren. Het door beleggers geïnvesteerde bedrag zal terug worden uitbetaald nadat de einddatum van de obligatie is bereikt. Bovendien is het ook zo dat er bij een obligatie sprake is van een regelmatige uitkering van rente.

Beheerder

De beheerder is de persoon of organisatie die instaat voor het beheren van het fondsvermogen.

Beheerkosten

Het betreft hier de (periodieke) kosten die betaald dienen te worden voor vermogensbeheer. Deze kosten worden steeds aangegeven in een aantal procenten per jaar. De kosten zullen steeds in mindering worden gebracht op het globale vermogen waar het fonds in kwestie over beschikt.

Beleggingsfonds

Een beleggingsfonds kunnen we het best omschrijven als een collectieve belegging in meerdere effecten. Allen zijn even afhankelijk van de doelstelling waar het fonds in kwestie over beschikt. Een fonds kan beleggen in tal van verschillende producten. Denk hierbij niet alleen aan aandelen, maar ook aan vastrendere waarden of bijvoorbeeld of onroerend goed.

Benchmark

Het betreft hier de Engelse benaming voor ‘ijkpunt’. Hiermee wordt in de praktijk vooral verwezen naar de index waar aandelen aan genoteerd staan. De index kan namelijk dienst doen als referentiepunt om andere indices (zie verder in deze begrippenlijst) of fondsen te vergelijken.

Beurswaarde

De waarde van een fonds welke staat genoteerd op de effectenbeurs. De berekening van deze waarde gebeurt op basis van het totaal aantal uitstaande aandelen die worden vermenigvuldigd met de actuele beurskoers. Omwille van deze reden zou er dan ook kunnen worden gesteld dat beurswaarde eigenlijk hetzelfde betekent als marktkapitalisatie.

Boekjaar

Het betreft hier steeds een periode van 12 maanden. Na afloop van deze periode zal het bedrijf haar omzet en winst of verlies rapporteren. Let op, een boekjaar hoeft absoluut niet altijd samen te vallen met een kalender- of een fiscaal jaar.

Dividend

Een dividend kan aanzien worden als een beloning voor investeerders in een bedrijf. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht hoeft een dividend niet altijd in geld te worden uitgekeerd. Ze kan bijvoorbeeld ook toegekend worden onder de vorm van aandelen. We noemen ze dan een stockdividend.

Emerging Market

Een emerging market is een opkomende markt. Het betreft hier in de praktijk vaak markten die zijn terug te vinden in ontwikkelingslanden. Ze herbergen een groot potentieel, maar investeren in dergelijke markten vergt veelal ook heel wat durf.

Emissie

De uitgave van effecten.

Hedge Fund

Het gaat hierbij om klassieke beleggingsfondsen die in het bijzonder proberen om de risico’s zoveel mogelijk binnen de perken te houden. In de praktijk betreft het dan ook veelal besloten fondsen welke een aanzienlijke minimale inleg vereisen.

In- en uitstapkosten

Ga je investeren in fondsen? Dan moet je rekening houden met diverse kosten. De instapkosten dienen te worden betaald bij het instappen in een fonds terwijl de uitstapkosten aan het einde van de rit dienen te worden betaald.

Index

Een index is een verzameling van effecten die op een dergelijke manier zijn samengesteld dat ze een specifiek deel van de markt vertegenwoordigen. Bekende voorbeelden van een index zijn de Dow Jones Industrial Average, de S&P 500 evenals onze eigen AEX-index.

Liquiditeit

De vertegenwoordiging van vraag & aanbod. Hoe meer vraag er is naar een bepaald fonds, des te meer liquide dat fonds is.

Obligatie

Het gaat hierbij om een beleggingsproduct welke kan worden aanzien als een schuldbewijs. Door het uitgeven van een obligatie is het voor een bedrijf mogelijk om ‘vreemd vermogen’ aan te trekken. Het betreft hier dus investeringen die niet gebeuren door de aandeelhouders. Een obligatie geeft in het merendeel van de gevallen recht op een vaste opbrengst en keert het geïnvesteerde bedrag terug uit aan het einde van de looptijd. Uitgevers van obligaties kunnen bovendien niet alleen bedrijven zijn, maar ook publieke instellingen en zelfs overheden.

Performance

Het betreft hier de prestaties die door een bedrijf of een bepaald beleggingsproduct zijn gerealiseerd. Heeft er een stijging van de koers of eerder een daling plaatsgevonden en hoeveel bedraagt de waarde vandaag de dag ten opzichte van de historische waarde?

Periodiek beleggen

In plaats van één keer een grote som te investeren gebeurt periodiek beleggen over een langere periode. Zo kan er bijvoorbeeld maandelijks een klein bedrag worden belegd.

Tracker

Een soort van beleggingsfonds waarbij er een nauwkeurige opvolging gebeurt van de koersontwikkeling van de index. Een tracker keert net zoals een aandeel dividend uit.

Trendlijn

Het betreft hier een grafische weergave van de trend met betrekking tot een bepaald beleggingsproduct. Deze grafiek kan dalende en stijgende lijnen bevatten. Beleggers proberen op basis van historische rendementen hun tactiek te bepalen.

Valuta

De munteenheid waarin kan worden belegd. Voorbeelden van valuta’s zijn de euro, de Amerikaanse dollar, de Japanse yen, etc.

Volatility of volatiliteit

Beleggen brengt altijd bepaalde risico’s met zich mee. De hoogte van het risico wordt vaak uitgedrukt in volatiliteit. Hoe groter het risico dat je loopt met een bepaalde belegging, des te hoger is de volatiliteit er van. Producten met een aanzienlijke volatiliteit kenmerken zich in de praktijk dan ook altijd door een niet te voorspellen en vaak zeer variabel koersverloop.