Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Wanneer je bezig bent met het samenstellen van een beleggingsportefeuille is het altijd van belang om te zorgen voor een voldoende evenwicht. Uiteraard beschikt elke belegger over diens eigen beleggingsprofiel die bepalend is voor de agressiviteit waarmee er wordt belegd en het risico dat men wenst te lopen. Dit gezegd hebbende is het altijd een vereiste om te zorgen voor een voldoende spreiding van je kapitaal. Enkel en alleen wanneer je dat doet zal je namelijk jezelf kunnen beschermen tegen bepaalde onverwachte situaties. Obligaties kopen is net wat minder populair dan het kopen van aandelen, maar toch zijn ook deze beleggingsproducten niet weg te slaan uit de markt. Zou je graag meer te weten komen over obligaties kopen en waar je daar dan precies allemaal rekening mee moet houden? Dan is het zonder meer de moeite waard om je te verdiepen in de onderstaande informatie.

DEGIRO beleggen

Wat zijn obligaties?

Obligaties zijn dus in de praktijk eigenlijk schuldbewijzen. Wanneer je houder bent van een dergelijk schuldbewijs ‘bewijst’ dit als het ware dat je een bepaald bedrag hebt uitgeleend. Die lening kan zijn verstrekt aan zowel een bedrijf als aan een overheid. In ruil voor het uitlenen van een stuk van je vermogen ontvang je een bepaalde intrest. Deze intrest kan jaarlijks worden uitbetaald, maar ze kan ook aan het einde van de looptijd samen met de oorspronkelijke inleg worden uitbetaald. Welke werkwijze er precies geldt voor jouw obligatie(s) is in de praktijk altijd afhankelijk van de obligatie in kwestie. Ben jij eveneens van plan om over te gaan tot obligaties kopen, maar wil je daar graag allereerst nog meer informatie over ontvangen? Dat kan hier op deze pagina.

Welke obligaties kopen?

De bovenstaande vraag is degene die het vaakst wordt gesteld door mensen die van plan zijn om te investeren in obligaties. Voor het merendeel van deze beleggers geldt in de praktijk dat ze graag precies willen weten wat het rendement zal zijn op hun obligatie. Indien dat ook geldt voor jou is het belangrijk om obligaties te kopen met de volgende eigenschappen:

  • De obligatie moet zijn uitgegeven in je eigen valuta;
  • Er dient sprake te zijn van een vaste intrest of een vaste coupon;

Het eerste aandachtspunt heeft vooral te maken met het potentiële wisselkoersrisico waar je anders mee kan worden geconfronteerd. Heel veel mensen staan hier niet bij stil, maar dat risico is zeker niet onbelangrijk, in tegendeel. Wanneer je hier geen aandacht aan besteed is het namelijk zomaar mogelijk dat je uiteindelijk geconfronteerd zal worden met zeer hoog uitvallende kosten die je wellicht toch liever had willen vermijden. Tot slot is ook een vaste intrest of coupon voor veel mensen een must bij obligaties kopen. Alleen op deze manier weet men immers precies welk rendement er kan worden verwacht.

Let op het verschil in waarde bij obligaties!

Ondanks het feit dat obligaties kopen een vrij eenvoudige belegging is moet er rekening mee worden gehouden dat een obligatie op de markt over verschillende waardes kan beschikken. We maken wat dit betreft een onderscheid tussen:

  • De uitgifteprijs;
  • De nominale waarde van de obligatie;

We geven je hiervoor graag een concreet voorbeeld. Stel dat een obligatie op de primaire markt over een waarde beschikt van 1000 euro. De looptijd van de obligatie bedraagt 5 jaar en is er sprake van een intrest van 4,5 procent. Hierdoor wordt de uitgifteprijs 1020 euro. Gedurende 5 jaar zal je elk jaar 45 euro aan intresten ontvangen. Dit betekent dat het totale rendement op je obligatie 225 euro zal bedragen. Dit gezegd hebbende zal je op de eindvervaldag van de obligatie de nominale waarde van de obligatie uitbetaald krijgen. Deze waarde is dus met andere woorden niet 1020, maar wel 1000 euro.

Bovenstaande zorgt er voor dat het berekende rendement op obligaties niet gelijk staat aan het werkelijke rendement dat je zal ontvangen. Van de 225 euro aan intresten die je kan ontvangen gaat er namelijk sowieso al 20 euro af. Dit omdat dit het verschil is tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde. Met andere woorden, in dit voorbeeld zal het werkelijke rendement uitkomen op 205 euro. Dit lijkt nog altijd geweldig, maar ook dit rendement is nog niet het volledige uiteindelijke rendement waar je aanspraak op kan maken. Er zijn immers nog andere zaken die ook aan je rendement zullen knagen, namelijk:

  • De (eventuele) belastingen die je moet betalen op de intresten;
  • Een eventuele beurstaks van 0,12 procent op de nominale waarde van de obligatie;
  • Wellicht zal ook je bank kosten in rekening brengen als tussenpersoon voor de verleende diensten;

Voor het berekenen van het uiteindelijke rendement op je obligaties dien je dus menig aantal verschillende factoren mee in oogbeschouwing te nemen. Enkel en alleen op die manier kan je namelijk in de praktijk potentiële verrassingen voorkomen.

Obligaties kopen of verkopen tijdens hun looptijd, hoe werkt dat?

Obligaties kopen is in tegenstelling tot wat veel mensen vermoeden niet alleen maar mogelijk voor aanvang van hun looptijd, in tegendeel. In de praktijk kan er dan ook worden vastgesteld dat obligaties kopen ook tijdens de looptijd zonder probleem tot de mogelijkheden behoort. Dit brengt wel een extra niet onbelangrijk aandachtspunt met zich mee. Het is immers zo dat je voor het berekenen van je rendement in dat geval rekening zal willen houden met de zaken zoals aangegeven in het hieronder terug te vinden overzicht.

  1. De evolutie van de intresten

We gaan er even vanuit dat de obligatie een jaarlijks rendement oplevert van 5 procent. Voor nieuwe obligaties waarin kan worden belegd geldt evenwel slechts een intrest van 3 procent. In dat geval spreekt het voor zich dat de meeste mensen er de voorkeur aan zullen willen geven om een obligatie met een intrest van 5 procent te kopen. Dit zal de waarde van de obligatie in kwestie alleen maar doen stijgen. De koers zal in deze situatie dan ook meer dan 100 procent bedragen. In de beleggerswereld wordt er dan gesteld dat de waarde ‘boven pari’ genoteerd zal staan.

  1. De invloed van de financiële gezondheid van de uitgevende organisatie

Net zoals het geval is bij aandelen geldt ook voor obligaties dat het mogelijk is dat de waarde zal afnemen. Dit kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een slechte bedrijfsvoering. Beleggers die over een obligatie beschikken van een slecht renderend bedrijf zullen deze wellicht gaan aanbieden. Op deze manier kunnen ze mogelijks hun verlies beperken. De negatieve situatie en vooruitzichten zullen er in dit geval voor zorgen dat de interesse in de obligaties slechts beperkt zal zijn.

Het gevolg hiervan is dat ze niet boven, maar wel onder pari uitgegeven zullen worden. De kans bestaat dan ook dat een oorspronkelijk aangekochte obligatie van bijvoorbeeld 1000 euro plots nog maar 700 euro waard zal zijn. Dit omdat ze in die situatie slechts aan 70 procent van haar oorspronkelijke waarde kan worden verkocht.

  1. Let op de wisselkoersevolutie

Het derde aandachtspunt bij obligaties kopen en verkopen tijdens hun looptijd heeft te maken met de zogenaamde wisselkoersevolutie. Ook de valuta waarin obligaties zijn uitgegeven heeft namelijk een niet onbelangrijke impact op het rendement. Veel mensen vinden dit vreemd, want wanneer een obligatie is aangekocht voor 1000 dollar en ze uiteindelijk ook terug voor 1000 dollar wordt afgekocht op de eindvervaldag is er toch geen sprake van een verlies of winst? In dollar niet, maar de kans is groot dat je de belegging gaat laten uitbetalen in euro. Wanneer de koers van de dollar ten opzichte van de euro een negatieve trend heeft vertoont kan het rendement dat je op de obligatie zou ontvangen zomaar teniet worden gedaan. Hier dien je dus zeker en vast ook de nodige aandacht aan te besteden.

Voor wie is obligaties kopen het overwegen waard?

We trappen ongetwijfeld een open deur in wanneer we zeggen dat obligaties ongelofelijk populaire beleggingsproducten zijn. Samen met aandelen zijn ze wellicht ook de meest traditionele producten die er op de markt zijn terug te vinden. Dit alles betekent evenwel niet dat obligaties zomaar voor iedereen geschikt zijn. Veel beleggers gaan er nog altijd vanuit dat er eigenlijk geen enkel risico is verbonden aan het beleggen in obligaties. Ook dat is niet juist. Net zoals bij aandelen geldt ook bij obligaties kopen dat je het risico loopt op het failliet van de onderneming. Gaat het bedrijf financieel onderuit? Dan is het zomaar mogelijk dat je oorspronkelijke inleg ook in rook zal opgaan.

Bovenstaande gezegd hebbende is het wel zo dat het risico bij obligaties kopen iets beperkter is in vergelijking met aandelen kopen. Dit heeft alles te maken met het feit dat je bij een eventueel faillissement van het bedrijf dat de obligaties heeft uitgegeven in de rangorde voor uitbetaling voor de aandeelhouders komt. De kans dat je dus met andere woorden op z’n minst een significant deel van je oorspronkelijke inleg terug zal krijgen is als houder van een obligatie groter dan als aandeelhouder. Ook dit betekent evenwel helemaal niet dat er geen risico’s zijn verbonden aan obligaties. Ze vallen alleen een stukje beperkter uit in vergelijking met aandelen. Toch zal je ook met deze risico’s rekening moeten houden.