Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Door de jaren heen hebben heel wat beleggers de keuze gemaakt om te gaan beleggen in zogenaamde hedgefondsen. Het woord ‘hedge’ staat eigenlijk voor ‘afdekken’. We kunnen de hedgefondsen in de praktijk eigenlijk het beste omschrijven als uitermate actieve beleggingsproducten. Het kan hierbij gaan om aandelen, obligaties of zogenaamde mixfondsen. Kenmerkend voor hedgefondsen is dat er niet enkel en alleen maar long op kan worden gegaan. Je zou er dan ook perfect mee kunnen speculeren op een koersdaling. Ben jij ook best wel geïnteresseerd in hedgefondsen en het karakter waarover ze beschikken? Wil je hier dan ook graag meteen wat meer over te weten komen? Lees dan vooral snel verder!

DEGIRO beleggen

Wat zijn hedgefondsen?

Zoals in de inleiding reeds aangegeven vertelt het woord ‘hedgen’ eigenlijk al reeds behoorlijk wat over het karakter van dit beleggingsproduct. Concreet is het dan ook zo dat een hedgefonds een beleggingsfonds is welke zich op verschillende manieren tracht in te dekken ofwel de hedgen tegen een bepaalde ramp die zich op de beurs voor kan doen. Bij hedgefondsen is het dan ook steeds de bedoeling om een hoog rendement aan te houden. Dit zelfs wanneer er sprake is van een behoorlijke daling in de koers. Hedgefondsen vervullen dan ook een zeer specifieke, haast uitzonderlijke rol binnen de beleggerswereld. Door deze fondsen worden niet alleen eigen regels, maar ook doelstellingen gehanteerd. De belangrijkste bron van inkomsten die geldt voor hedgefondsen is terug te vinden in het prijsverschil tussen de verschillende effecten die worden verhandeld.

Hoe werken hedgefondsen precies?

Voor hedgefondsen geldt dat ze veelal privaat zijn georganiseerd door een zogenaamde fondsbeheerder. Deze is niet alleen verantwoordelijk voor het beheer van het fonds, maar is er ook bij betrokken. Kenmerkend voor hedgefondsen is dat er altijd wordt gewerkt met een bepaalde limiet die wordt opgelegd aan aangesloten beleggers. Dit aantal kan in de praktijk sterk variëren. Zo is het mogelijk dat de limiet wordt opgelegd voor een maximum van een aantal tientallen of honderden deelnemers. Deze beleggers maken als het ware de keuze om zich aan te sluiten bij de fondsbeheerder. Voor hedgefondsen geldt in de praktijk dat we ze kunnen onderverdelen in verschillende categorieën. Denk op dit vlak onder meer aan:

 • Aandelen;
 • Obligaties;
 • Valuta’s;

De belangrijkste van al deze verschillende opties zijn uiteraard de hedgefondsen die er voor kiezen om te beleggen in aandelen. Dit zowel long als short. Op het ogenblik dat ook jij geïnteresseerd bent in het kopen van hedgefondsen is de kans dan ook zeker bestaande dat je vooral zal willen kijken in de richting van de exemplaren die beleggen in aandelen.

Het hanteren van een actief beleggingsbeleid

Ondanks het feit dat hedgefondsen tegenwoordig een aanzienlijke populariteit genieten is het zo dat er zeker niet alleen maar voordelen aan verbonden zijn. Eén van de belangrijkste eigenschappen van deze beleggingsproducten hebben we eigenlijk reeds aangegeven. Voor hedgefondsen geldt in de praktijk dan ook dat ze altijd over een actief beleggingsbeleid beschikken. Hierbij wordt er ook niet enkel maar voor gekozen om long te gaan. Ook het zogenaamde shorten van hedgefondsen gebeurt dan ook zeer vaak. De mogelijkheid om short te gaan zorgt er voor dat je als belegger kan rekenen op een potentieel rendement dat over een marktonafhankelijk karakter beschikt. Wat betekent dit nu concreet? Zeer eenvoudig. Eigenlijk betekent dit zoveel als dat hedgefondsen ongeacht de actuele marktomstandigheden steeds zullen proberen om je een bepaald rendement op te leveren.

De beloningsstructuur van de fondsbeheerder

Het spreekt voor zich dat de bovenstaande eigenschappen lang niet de enige zijn waar je op kan rekenen bij hedgefondsen. Een derde eigenschap heeft dan ook te maken met de zogenaamde beloningsstructuur van de fondsbeheerder. Eigenlijk bestaat deze vergoeding uit twee verschillende onderdelen. We maken dan ook een onderscheid tussen:

 • De beheersvergoeding;
 • De prestatievergoeding;

Wanneer we deze kosten meer in detail gaan bekijken komen we meteen tot de conclusie dat er binnen de zogenaamde hedgefondsenindustrie gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde 2/20 regel. Is het voor jou niet meteen duidelijk wat deze regel nu precies inhoudt? Deze regel stelt dat de beloning van de beheerder bestaat uit een combinatie van 2 procent beheersvergoeding en 20 procent prestatievergoeding. Let op, het spreekt voor zich dat deze 20 procent niet wordt bepaald aan de hand van het geïnvesteerde bedrag. Ze heeft dan ook specifiek betrekking tot de winst die de beheerder heeft weten te realiseren.

Het gebruik van een hefboom

Eveneens een niet onbelangrijk punt om rekening mee te houden bij hedgefondsen heeft betrekking tot de aanwezigheid van een zogenaamde hefboom of leverage. Een hefboom is in eerste instantie eigenlijk inherent aan het gebruik van derivaten. Dit gezegd hebbende is het in de praktijk ook zo dat hedgefondsen die geen derivaten gebruiken over een hefboom kunnen beschikken. Dit bijvoorbeeld wanneer het hedgefonds op elke euro die wordt ingelegd een krediet vraagt bij een financiële instelling. Op het ogenblik dat er sprake is van een hefboom van vijf wordt er dan dus met andere woorden op elke euro inleg, vier euro bijgeleend. Op deze manier is het mogelijk om extra te kunnen beleggen. In principe is het op deze manier mogelijk om een rendement te realiseren dat tot vijf keer hoger is gelegen. Dit uiteraard wanneer we niet al te diep ingaan op de discussie over de leenkosten.

Een modelmatige werking

Voor heel wat beleggingsproducten geldt dat er eigenlijk een opvallend ongestructureerde werkwijze wordt gehanteerd. Dit gezegd hebbende geldt dit absoluut niet voor hedgefondsen, in tegendeel. Voor deze beleggingsproducten geldt in de praktijk dan ook dat er juist op een zeer gestructureerde, modelmatige manier te werk wordt gegaan. Aan de hand van een bepaald beleggingsmodel zullen dan concrete aan- en verkoopbeslissingen worden genomen. Dit moet er uiteindelijk voor zorgen dat de hedgefondsen er in kunnen slagen op de markten waarin er wordt belegd te kunnen verslaan.

Wanneer is beleggen in hedgefondsen interessant?

De hedge-activiteiten zorgden er voor dat hedgefondsen bij uitstek in het leven werden geroepen om geld te verdienen in tijden waarin er sprake was van een zogenaamde conjuncturele neergang. Dat is eigenlijk ook best logisch. Op het ogenblik dat er sprake is van een snel inzakkende beurskoers spreekt het namelijk voor zich dat er met de handel in verkoopverplichtingen een aanzienlijke hoeveelheid aan winst kan worden gemaakt.

De economische neergang van de jaren ’70 heeft geleid tot niet alleen een hogere winst, maar ook een hogere zichtbaarheid van de hedgefondsen. In die tijd werden deze fondsen zelfs even bestempeld als een hype. Menig aantal pensioenfondsen trachtte bovendien ook om een deel van haar vermogen in dergelijke hedgefondsen te gaan stoppen. De tijden zijn uiteraard veranderd en dat geldt ook voor de manier waarop hedgefondsen tegenwoordig werken. Tegenwoordig is het dan ook zo dat hedgefondsen zich hoofdzakelijk bezig houden met de arbitrage op kleine, specialistische deelmarkten. Enkele voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld:

 • Een verschil in beurswaarde tussen diverse bedrijven binnen dezelfde branche;
 • Verschillen in daadwerkelijke rentes van vergelijkbare obligaties;
 • Het verschil in aandeelwaarde en waarde van converteerbare obligaties van een bedrijf;
 • Verschillen in marktindexwaarden en het koersverloop van individuele fondsen;

Voor hedgefondsen geldt in de praktijk in het bijzonder dat ze zich richten op het realiseren van een hoog rendement tegen een toch gematigd risico. Is dit iets wat jou ook wel aanspreekt? In dat geval kan een belegging in hedgefondsen in de praktijk zonder meer de moeite meer dan waard zijn.

De deelmarkten bij hedgefondsen

Van hedgefondsen is bekend dat ze zich specialiseren in bepaalde, concrete doelmarkten. Bovendien investeren ze ook in kennisopbouw met betrekking tot de deelmarkten in kwestie. Op basis de op deze manier opgebouwde kennisvoorsprong slagen hedgefondsen er in om te anticiperen op verwachte gebeurtenissen voordat ze algemeen bekend zijn. In het merendeel van de gevallen geldt dat hedgefondsen zijn georganiseerd rond één of twee hooggespecialiseerde deskundigen. Deze werken voor eigen rekening en brengen voor hun werkzaamheden aan grote vermogensbeheerders een zogenaamde management fee in rekening. Voor deze hooggespecialiseerde deskundigen geldt in de praktijk dat ze onder meer hun diensten kunnen aanbieden aan partijen zoals:

 • Pensioenfondsen;
 • Beleggingsfondsen;

Omwille van het feit dat er bij hedge fondsen gebruik wordt gemaakt van grote sommen geld is het zo dat ze lang niet altijd zomaar openstaan voor de individuele beleggers. In principe geldt voor hedgefondsen in de praktijk ook dat ze gebruikmaken van vaste uitstapmomenten. Dit uiteraard omwille van het feit dat het gedurende de looptijd vaak niet mogelijk is om liquiditeiten vrij te maken. Dit zonder daarbij de transactie zelf in gevaar te brengen uiteraard.

Conclusie; beleggen in hedgefondsen of niet?

Doorheen deze pagina heb je een goed beeld gekregen van zowel de voor- als de nadelen die zijn verbonden aan hedgefondsen. Het diverse karakter waar deze beleggingsproducten over beschikken heeft er voor gezorgd dat ze door de jaren heen aanzienlijk populairder zijn geworden. Zowel wanneer het goed als wanneer het slecht gaat met de beurs is het met behulp van hedgefondsen mogelijk om een aantrekkelijk rendement te kunnen realiseren. Spreekt dit jou ook wel aan en schuw je een gematigd risico niet? In dat geval zou ook jij als belegger een belegging in hedgefondsen zeker en vast kunnen overwegen.