Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Of je nu een grote of een kleine belegger bent en of je nu over veel of weinig ervaring beschikt, in al deze verschillende gevallen zal je willen ontdekken wat Morningstar nu precies is. Morningstar was de eerste partij die met het nochtans eenvoudige idee kwam om beleggers van dienst te zijn door fondsrendementen met elkaar te vergelijken. Daarbij werd er ook rekening gehouden met het doorvoeren van correcties voor niet alleen het risico, maar ook de kosten die in rekening werden gebracht. Wil jij ook graag ontdekken wat Morningstar nu precies is en vooral ook hoe belangrijk hun waardering is? Verdiep je dan vooral even in de informatie die is terug te vinden hieronder op deze pagina.

DEGIRO beleggen

Wat is de Morningstar rating?

De zogenaamde Morningstar Europe Star Rating is een inzichtelijke manier om de resultaten te kunnen vergelijken van verschillende fondsen. Dit gebeurt echter aldus op basis van niet alleen de kosten die gelden voor de fondsen in kwestie, maar ook voor de risico’s die er aan verbonden zijn. De rendementen en de risico’s en de kosten worden uitgedrukt door middel van één bepaalde waarde. Dit zorgt er voor dat er op een uitermate gebruiksvriendelijke manier een beoordeling kan gebeuren van het fonds in kwestie. De cijfers hebben betrekking tot de resultaten in het verleden en zijn bijgevolg niet bedoeld als verwachting voor de toekomst. Dat kan ook niet, want niemand kan (jammer genoeg) de toekomst voorspellen.

Hoe wordt de rating van Morningstar berekend?

Bij het berekenen van de rating van Morningstar wordt er aldus rekening gehouden met verschillende zaken. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

  • De categorie binnen het systeem van Morningstar;
  • De kosten die in rekening worden gebracht;
  • Het rendement gecorrigeerd voor risico;

Voor veel mensen, in het bijzonder voor de beginnende beleggers zal bovenstaande wellicht niet helemaal duidelijk zijn. Voor deze partijen zal er dan ook sowieso meer informatie zijn vereist. Om er voor te zorgen dat jij tot in de puntjes te weten komt wat de rating van Morningstar nu precies is en vooral hoe ze wordt berekend gaan we hieronder even dieper in op de verschillende hierboven aangehaalde punten.

1.) De Morningstar-categorieën

Binnen het systeem van Morningstar kan je verschillende categorieën terugvinden. Er wordt dan ook door Morningstar voor gekozen om fondsen met min of meer hetzelfde beleggingsbeleid samen te brengen in bepaalde categorieën. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen is het in de praktijk zo dat de gegeven beleggingsdoelstellingen en de fondsnamen niet voldoende zijn om de fondsen in een bepaalde categorie in te kunnen delen. Het soort assets waarin een fonds gaat beleggen is bij het bepalen van de categorie eigenlijk het belangrijkste aandachtspunt. Morningstar maakt op moment van schrijven een onderscheid tussen zomaar even 80 verschillende categorieën.

2.) De kosten

Kenmerkend voor de waardering die Morningstar geeft is eveneens dat alle jaarlijkse kosten die moeten worden betaald voor een fonds worden afgetrokken van de zogenaamde ongecorrigeerde performancecijfers. Daarnaast is het eveneens zo dat de Morningstar Ratings rekening houden met de instapkosten die van toepassing zijn. Voor aandelen of gemengde fondsen wordt er rekening gehouden met een instapkost van 5 procent. Dit op voorwaarde dat de maximum instapkosten uiteraard lager uitvallen. Voor obligatiefondsen geldt dat er gebruik wordt gemaakt van een instapkost van 3 procent. Dit tenzij dat de maximuminstapkosten in de praktijk lager blijken uit te vallen. Er is sprake van een wisselwerking tussen enerzijds de instapkosten en anderzijds de jaarlijkse kosten. Morningstar heeft er hoe dan ook een erezaak van gemaakt om alle fondsen op dezelfde manier te beoordelen.

3.) Rendement gecorrigeerd voor risico

De basis voor alle beoordeelde fondsen die door Morningstar worden getoond wordt gelegd door historische rendementen over een periode van ten minste drie jaar. In de praktijk spreekt het voor zich dat de volatiliteit van deze rendementen geen optimale beschrijving vormt van het risico waar een bepaald fonds zich door kenmerkt. Dit zorgt er voor dat de focus bij Morningstar in het bijzonder op de portefeuille komt te liggen. Er wordt bovendien alles in het werk gesteld om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van alle rendementsgegevens die beschikbaar zijn.

De berekening die door Morningstar gebeurt is steeds gebaseerd op een bepaalde weergave van het nut dat een belegger ontleent aan het zogenaamde fondsrendement. Voor beleggers geldt dat zij er in de praktijk de voorkeur aan geven om te kunnen rekenen op een stabiel resultaat boven een grote volatiliteit. Met andere woorden, het merendeel van de beleggers willen eigenlijk geen risico’s lopen. De formule die door Morningstar wordt gehanteerd maakt duidelijk dat zij een fonds als beter aanschouwen naarmate er over een lange(re) periode sprake kan zijn van een consequenter rendement.

Maandelijkse herberekening van het aantal sterren

Wanneer je een blik werpt op de informatie die Morningstar verstrekt zal je kunnen vaststellen dat de zogenaamde e-ratings elke maand opnieuw worden berekend. Net zoals de performance van een bepaald fonds veranderingen kan optekenen is het uiteraard eveneens mogelijk dat de rating kan veranderen. Op het ogenblik dat de genoemde berekeningen zijn uitgevoerd worden de sterren binnen een bepaalde categorie verdeeld. Let op, het is zo dat ook niet alle fondsen automatisch een rating ontvangen van Morningstar. In bepaalde situaties geldt dan ook dat Morningstar niet over de mogelijkheid beschikt om een bepaalde rating toe te kennen. Het gaat hierbij concreet om de onderstaande situaties:

  • Het fonds bestaat nog geen drie jaar;
  • Er is te weinig informatie beschikbaar om het fonds in te delen in een bepaalde categorie;
  • Het fonds heeft er voor gekozen om haar assetallocatie ingrijpend en blijvend aan te passen;
  • Er zijn onvoldoende soortgelijke fondsen beschikbaar om tot een zinvolle rating te kunnen komen;

Ondanks het feit dat dus niet alle fondsen over een bepaalde rating beschikken van Morningstar is het zo dat deze partij beleggers in de praktijk toch voorziet van een absolute schat aan informatie. Het is dan ook zeker interessant om hier naar te kijken.

Gebruikmaken van de Morningstar rating

Bovenstaande informatie is natuurlijk zeer interessant, maar hoe kan je nu zelf de Morningstar rating gebruiken? In principe is deze rating slechts één van de vele gegevens die je kan benutten bij het maken van een eerste selectie van fondsen binnen de categorie die je graag in je beleggingsportefeuille wenst op te nemen. Samen met de rating is het mogelijk om naar de inhoud van de portefeuille en naar andere gedetailleerde informatie te kunnen kijken. Op deze manier is het mogelijk om je een goed beeld te kunnen vormen van wat een bepaald fonds nu precies voor jou in petto heeft.

De ratings van onder meer Morningstar vormen in de praktijk een ongelofelijk belangrijk en zeer bruikbaar hulpmiddel. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat er ook nog andere zaken mee in overweging dienen te worden genomen op het ogenblik dat je wenst te gaan beleggen. Het gaat hierbij dan niet alleen om je persoonlijke beleggingshorizon, maar ook om bijvoorbeeld het risicoprofiel waarover je beschikt en de asset mix. Enkel en alleen wanneer je stil blijft staan bij al deze verschillende zaken zal je uiteindelijk in staat zijn om de best mogelijke beleggingsbeslissing te kunnen maken.

Hoe actueel zijn de gegevens van Morningstar?

Het is in de praktijk zo dat heel wat mensen zich toch de nodige vragen stellen bij de actualiteit van de gegevens bij Morningstar. Deze vragen zijn afkomstig van het feit dat Morningstar afhankelijk is van de gegevens die worden doorgegeven door fondsbeheerders. Het spreekt voor zich dat deze data regelmatig kan veranderen. Het is dan ook omwille van deze reden dat er in de praktijk voor wordt gekozen om de gegevens periodiek te updaten. Afhankelijk van het fonds in kwestie gebeurt dit maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar. Het vermoeden bestaat dat dit eigenlijk overeenkomt met de gegevens die worden vrijgegeven in het officiële jaar of door middel van de kwartaalverslagen van de fondsen.

Bovenstaande zorgt er voor dat de portefeuille gegevens van Morningstar nooit echt honderd procent actueel zijn. Op zijn best is het dan ook zo dat de data wellicht één of twee maanden oud zal zijn. Voor bepaalde fondsen geldt overigens zelfs dat de gegevens slechts één of twee keer op jaarbasis worden bijgewerkt. Dit gebeurt dan aan de hand van het (half)jaarverslag.

De Morningstar data, een belangrijke bron voor beleggers

Ondanks het feit dat de gegevens bij Morningstar misschien niet brandend actueel zijn spreekt het voor zich dat ze toch altijd een belangrijke (meer)waarde vertegenwoordigen voor beleggers. Op basis van deze informatie is het voor beleggers immers perfect mogelijk om te bepalen of een bepaald fonds al dan niet thuis kan horen in hun beleggingsportefeuille. Op deze manier kan er op een efficiënte manier worden voorkomen dat er onverhoopt toch een foutieve keuze wordt gemaakt… dat uiteraard met alle vervelende gevolgen van dien. Als belegger rekening houden met de Morningstar rating of data is dus zeker wel interessant. Het spreekt voor zich dat je er in dat geval wel altijd goed aan doet om nadrukkelijk rekening te houden met de informatie zoals deze staat aangegeven hier op deze pagina.